Referat 09.02.2024 kl. 18:30
Generalforsamling i Ringkøbing/Hvide Sande Marineforening
Den 9. februar blev der efter reglerne afholdt ordinær generalforsamling i Ringkøbing/Hvide Sande
Marineforening. kl. 18:30
Der var fremmødt omkring 50 medlemmer og mødet startede med flaghejsning og afsyngelse af
”Kong Kristian………”
Før skafning og efterfølgende generalforsamling skulle der uddeles jubilæumstegn til følgende
medlemmer.
Iver P. Iversen 75 år
Knud Pedersen 70 år
Nils Peder Nielsen 50 år
Karl Henning Sørensen 40 år
Svend Bøndergaard 25 år
Jens Frich 25 år
Fritz A. S. Kott 25 år
Henrik Kristensen 25 år
Preben Lei 25 år
Peter Tang 25 år
Alle fremmødte jubilarer var denne aften foreningens gæster og fik udleveret jubilæumstegnet ved
en lille højtidlighed. De få ikke fremmødte vil blive besøgt af bestyrelsen og få overrakt deres
jubilæumstegn.
Efter højtidligheden var der skafning. Retten var gule ærter med flæsk og kogt pølse og der blev
sluttet af med pandekager med is. Så var der ligesom ro på de fremmødte.
Herefter kunne generalforsamlingen begynde. Til ordstyrer valgtes Helmer Ritterbusch, der først og
fremmest kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
Formand Niels Kastbjerg kom i sin beretning ind på det forløbne års arrangementer og
begivenheder. Fremhævet blev besøget på Sea War Museet i Thyborøn samt den ekstraordinære
generalforsamling, der skyldtes at en gruppe i bestyrelsen arbejder med planer om et selvstændigt
klubhus for Marineforeningen, hvor man forsøger at inddrage den gamle redningsstation i Hvide
Sande, som stadig står der.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger og med applaus. Det samme gjorde
Kasserens fremlæggelse af det forgangne års regnskab.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor, flagbærere og sendemænd, var der genvalg
på alle poster, så det var en nem opgave for ordstyreren.
Der var ingen indkomne forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer og efter et roligt eventuelt
kunne ordstyreren derefter takke for god ro og orden og give ordet tilbage til formanden.

Generalforsamling 2024