1
VEDTÆGTER for MARINEFORENINGEN STIFTET DEN 30. APRIL 1913
Revideret 2022
2
VEDTÆGTER siden stiftelsenvedtagne på generalforsamlingen den 23. april 1914
Revideret på sendemandsmøde den 9. april 1915
den 9. april 1916
den 13. maj 1920
den 6. april 1924
den 25. april 1926
den 1. maj 1927
den 13. maj 1928
den 11. maj 1930
den 17. maj 1931
den 13. maj 1933
den 14. maj 1939
den 9. maj 1943
den 19. maj 1946
den 14. maj 1950
den 23. maj 1954
den 13. maj 1956
den 26. maj 1957
den 19. maj 1963
den 28. maj 1972
den 26. maj 1974
den 24. maj 1981
den 26. april 1992
den 30. april 1994
den 6. maj 1995
den 8. maj 1999
den 27. april 2002
den 23. april 2005
den 13. maj 2006
den 5. maj 2007
den 19. april 2008
den 21. maj 2011
den 7. april 2013
den 2. maj 2015
den 23. april 2016
den 18. maj 2019
den 11. september 2021 den 14. maj 2022

INDHOLD
A. FÆLLESBESTEMMELSER 3
B. LANDSBESTYRELSEN 5
C. SENDEMÆND OG SENDEMANDSMØDER 7
D. AFDELINGERNE 9
3
A. FÆLLESBESTEMMELSER
§ 1.
Stk. 1. Foreningens navn er MARINEFORENINGEN (herefter benævnt foreningen), og dens hjemsted er København.
Stk. 2. Dens ansvarlige ledelse er landsbestyrelsen, som i sin virksomhed tegner foreningen på lands plan, og kan benytte betegnelsen ’Danmarks Marineforening’.
Stk. 3. Foreningen er uafhængig af parti- og fagpolitiske interesser.
§ 2.
Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø.
§ 3.
Stk. 1. Foreningens virksomhed omfatter:
a. Afholdelse af foredrag om søværnet og søfarten.
b. Afholdelse af sammenkomster, herunder jubilarstævner.
c. Udgivelse af medlemsbladet ’UNDER DANNEBROG’.
d. Udgivelse af skrifter om maritime emner.
e. Afdækning og formidling af lokal maritim historie.
f. Udstillingsvirksomhed og hvervekampagner.
g. Afholdelse af skydninger i særskilte skyttelav.
h. Opretholdelse af en grundfond til fremme af foreningens formål.
§ 4.
Stk. 1. Foreningen består af lokale afdelinger for byer og landsdele, der ledes af en valgt bestyrelse med selvstændigt ansvar for afdelingens virksomhed og økonomi.
Stk. 2. Afdelinger kan oprettes, hvor det tjener foreningens udvikling.
Stk. 3. Afdelingerne er samlet i distrikter, hvis antal og område godkendes af sendemandsmødet.
§ 5.
Stk. 1. Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:
1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet eller
2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nærer interesse for
orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.
Stk. 2. Mænd og kvinder, der har gjort sig særlig fortjent af foreningen, kan efter forslag fra landsbe-styrelsen udnævnes til æresmedlemmer af Marineforeningen, også uden at være tilknyttet nogen afdeling, når dette vedtages på et sendemandsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer.
Diskussion om sådant fremsat forslag kan ikke finde sted.
4
Stk. 3. Landsbestyrelsen kan, når særlige grunde taler herfor, udnævne et æresmedlem og meddele dette på førstkommende sendemandsmøde.
Stk. 4. Udlændinge kan optages som:
1. Æresmedlemmer efter landsbestyrelsens beslutning, når de har gjort sig særlig fortjent af foreningen, eller
2. Korresponderende medlemmer svarende til medlemskategori i henhold til § 5 Stk. 1 Pkt. 1. efter indstilling af bestyrelsen for en lokalafdeling og godkendelse af landsbestyrelsen, når de anses for værdige til optagelse i foreningen.
Stk. 5. Æresmedlemmer udnævnt på landsbestyrelsens foranledning betaler intet kontingent eller indskud, men tildeles foreningens emblem.
Stk. 6. Korresponderende medlemmer betaler kontingent og indskud på lige fod med danske med-lemmer.
Stk. 7. Udlændinge kan ikke opnå stemmeret i foreningens anliggender.
§ 6.
Stk. 1. Afdelingerne indbetaler til landsforeningen et årligt kontingent for deres medlemmer.
Stk. 2. Ved optagelse betaler hvert medlem et indskud og modtager herfor et eksemplar af for-eningens vedtægter og et medlemsemblem.
Stk. 3. Medlemsemblemet er foreningens ejendom, og skal tilbageleveres ved udtrædelse af for-eningen.
Stk. 4. Kontingent og indskud administreres af landsbestyrelsen og anvendes til drift af foreningens fællesanliggender.
Stk. 5. Størrelsen af kontingent og indskud – gældende for det næste kalenderår – fastsættes på det årlige ordinære sendemandsmøde.
Stk. 6. Landsbestyrelsens forslag til kontingentets og indskuddets størrelse skal være afdelingerne i hænde senest 1. januar.
5
B. LANDSBESTYRELSEN
§ 7.
Stk. 1. Landsbestyrelsens kontor, og dermed foreningens landskontor, ligger i København.
§ 8.
Stk. 1. Landsbestyrelsen består af en landsformand, en landsnæstformand, en landskasserer og en landssekretær samt et medlem for hvert af de i § 4 nævnte distrikter.
Stk. 2. Landsformanden skal altid være en søofficer.
Stk. 3. Af landsbestyrelsens medlemmer skal mindst 2/3 være af den i § 5 Stk. 1 Punkt 1. nævnte medlemskategori.
§ 9.
Stk. 1. Landsformand, landsnæstformand, landskasserer og landssekretær vælges direkte på det årlige ordinære sendemandsmøde efter indstilling af landsbestyrelsen.
Stk. 2. Valg gælder for 3 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Afgår et af disse 4 medlemmer uden for tur, vælger landsbestyrelsen et medlem til at fungere
indtil førstkommende sendemandsmøde.
Stk. 4. I tilfælde af midlertidigt forfald af et af disse 4 medlemmer kan landsbestyrelsen udpege et medlem af landsbestyrelsen til at fungere i den relevante periode.
§ 10.
Stk. 1. De distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer (benævnt distriktsformænd) – og suppleanter for disse – vælges ved afstemning blandt distriktets afdelinger på et distriktsmøde.
Stk. 2. Afdelingernes stemmer opgøres efter samme retningslinjer som for sendemandsmøder (jvf. § 17).
Stk. 3. Valg gælder for 3 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.
Stk. 4. Afgår et af disse landsbestyrelsesmedlemmer uden for tur tiltræder suppleanten for resten af valgperioden.
§ 11.
Stk. 1. Foreningen kan have en Æresformand, der gennem landsbestyrelsen anmodes om at påtage sig dette hverv.
§ 12.
Stk. 1. Landsbestyrelsen er foreningens øverste ledelse, der repræsenterer foreningen udadtil, leder dens arbejde og bestyrer dens midler.
Stk. 2. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af landsformand og landskasserer.
Stk. 3. Foreningens løbende forretninger varetages af et forretningsudvalg bestående af den i § 9 Stk. 1 nævnte landsledelse samt 3 medlemmer valgt af og blandt landsbestyrelsens medlemmer.
Stk. 4. Dog må højst 3 medlemmer af udvalget være fra samme afdeling. Udvalget fordeler selv de foreliggende opgaver på dets medlemmer.
Stk. 5. Udvalget nedsættes forud for sendemandsmødets afholdelse for 1 år ad gangen. Ved ledighed supplerer udvalget sig selv indtil førstkommende landsbestyrelsesmøde.
6
Stk. 6. Landsbestyrelsen og forretningsudvalget kan udpege og nedsætte arbejdsudvalg til løsning af konkrete opgaver.
Stk. 7. Forretningsudvalget kan til landsbestyrelsen fremsætte forslag om antagelse af lønnet med- hjælp til kontor- og redaktionsvirksomhed.
Stk. 8. Landsbestyrelsen fastsætter – i særlige direktiver – retningslinjer for bestyrelsesmedlemmer-nes virke og administrative forhold.
§ 13.
Stk. 1. Landsformanden – eller ved dennes forfald landsnæstformanden – indkalder til bestyrelses- møde, når det skønnes nødvendigt.
Stk. 2. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel elektronisk eller ved brev til landsbestyrelses-medlemmerne indeholdende angivelse af dagsorden og forhandlingsemner. Tre medlemmer af landsbestyrelsen kan, ved skriftlig henvendelse til landsformanden, forlange bestyrelses-møde afholdt med 8 dages varsel.
Stk. 3. Landsbestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når landsformand eller landsnæstformand samt mindst 2/3 af de øvrige medlemmer er til stede.
§ 14.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Landskassereren skal inden 15. februar indsende regnskabet for det forløbne kalenderår til revisorerne.
Stk. 3. Uden for landsbestyrelsen vælges hvert år 2 revisorer og genvalg kan finde sted.
Stk. 4. Det reviderede årsregnskab fremlægges til eftersyn på foreningens landskontor senest 14 da-ge før det ordinære sendemandsmøde, og årsregnskabet udsendes til afdelingerne sammen med indkaldelsen til det ordinære sendemandsmøde.
7
C. SENDEMÆND OG SENDEMANDSMØDER
§ 15.
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed beror hos sendemændene på sendemandsmødet.
Stk. 2. Det årlige ordinære sendemandsmøde afholdes inden udgangen af maj måned, og – så vidt muligt på skift i de forskellige distrikter.
Stk. 3. Landsbestyrelsen og afdelingernes sendemænd deltager i sendemandsmødet.
Stk. 4. De næstfølgende to års mødesteder bekræftes i henhold til foregående års beslutning.
Stk. 5. Indbydelse til afholdelse af sendemandsmøde samt forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være landsbestyrelsen i hænde senest 1. marts.
§ 16.
Stk. 1. Ordinære sendemandsmøder indkaldes af landsbestyrelsen med mindst 14 dages varsel og senest 15. marts elektronisk eller ved brev til afdelingernes formænd. Indkaldelsen skal inde-holde dagsorden, landsbestyrelsens forslag, øvrige indkomne forslag samt være bilagt det re-viderede årsregnskab.
Stk. 2. Indkaldelsen bekendtgøres tillige i ’UNDER DANNEBROG’ og på hjemmesiden.
Stk. 3. Ekstraordinære sendemandsmøder kan indkaldes af landsbestyrelsen og skal sammenkaldes dels i henhold til § 18, dels når mindst 50 sendemænd fordelt på mindst 5 afdelinger indsen-der motiveret skriftlig begæring derom til landsbestyrelsen.
Stk. 4. Ekstraordinære sendemandsmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst 30 dage efter anledningens eller begæringens fremkomst for landsbestyrelsen.
§ 17.
Stk. 1. På foreningens sendemandsmøder har hver afdeling 1 stemme for afdelingen og yderligere 1 stemme for hver påbegyndt 25 medlemmer opgjort pr. 1 marts.
Stk. 2. Afdelingerne kan lade sig repræsentere ved en eller flere sendemænd.
Stk. 3. Sendemændenes navne samt det antal stemmer, de hver repræsenterer, skal opgives til landsbestyrelsen senest 14 dage før sendemandsmødet.
Stk. 4. Medlemmer af landsbestyrelsen kan ikke være sendemænd.
Stk. 5. En afdeling, der trods påkrav er i restance med tidligere kalenderårs (jvf. § 6) bestemte ydelser til landsforeningen, har ikke stemmeret hverken på ordinære eller ekstraordinære sendemandsmøder eller distriktsmøder.
Stk. 6. En afdeling, der ikke har indbetalt indeværende års (jvf. § 6) bestemte ydelser til landsfor-eningen, har ikke stemmeret hverken på ordinære eller ekstraordinære sendemandsmøder.
§ 18.
Stk. 1. Ordinære sendemandsmøder afvikles efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af forretningsorden.
3. Landsbestyrelsens årsberetning.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge.
5. Landsbestyrelsens forslag.
6. Indkomne forslag.
7. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende kalenderår.
8
8. Valg til landsbestyrelse, herunder meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelses-medlemmer.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Stk. 2. Sendemandsmøderne er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af de tilmeldte antal stemmer er til stede.
Stk. 3. Er dette ikke tilfældet, skal der indkaldes til et ekstraordinært sendemandsmøde, der er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte stemmer (se dog § 20).
§ 19.
Stk. 1. Afgørelser på sendemandsmøder sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte sendemænd. De til en afdeling tildelte stemmer kan ikke anvendes af en anden afdeling ved fuldmagt. Afdelingernes udpegede sendemænd stemmer på afdelingernes vegne med det antal stemmer, der tilkommer den enkelte afdeling jvf. § 17 (se dog §§ 5, 20 og 21).
Den enkelte afdelings stemmer fordeles blandt afdelingens sendemænd efter afdelingens beslutning.
Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 3. Skriftlig afstemning skal foretages, når enten dirigenten eller et flertal af de fremmødte sen-demænd forlanger det – uanset det antal stemmer, de repræsenterer.
§ 20.
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun vedtages på et beslutningsdygtigt ordinært sendemandsmøde, og kun hvis 2/3 af de afgivne stemmer godkender ændringerne.
§ 21.
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når det vedtages af 4/5 af samtlige afdelingernes stemmer på et dertil særligt indkaldt sendemandsmøde.
Stk. 2. For den opløste forenings midler oprettes ’Danmarks Marineforening’s Mindelegat’.
Stk. 3. Det særligt indkaldte sendemandsmøde træffer beslutning om legatets formål og anbringelse.
9
D. AFDELINGERNE
§ 22.
Stk. 1. Afdelingerne benævnes: ’Marineforeningens ….afdeling’, ’Marineforeningens afdeling for ….’ eller ’…. Marineforening’.
Stk. 2. En afdelings højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 3. Hver afdeling ledes af en bestyrelse, der disponerer over afdelingens indtægter og formue.
Stk. 4. Ved økonomiske dispositioner tegnes afdelingen af formand og kasserer.
Stk. 5. En afdeling hæfter alene for afdelingens forpligtigelser.
Stk. 6. Afdelingen ledes efter de for foreningen gældende fælles vedtægter, men kan udstede egne bestemmelser. Disse bestemmelser og senere ændringer hertil skal være i overensstemmelse med nærværende vedtægter og godkendes af landsbestyrelsen.
§ 23.
Stk. 1. Skyttelav med selvstændig lavsbestyrelse og økonomi kan oprettes i afdelingerne.
Stk. 2. Skyttelavene må kun optage medlemmer af foreningen.
Stk. 3. Afdelingsbestyrelse og lavsbestyrelse koordinerer virksomheden i afdeling og lav ved gensidig repræsentation i de respektive bestyrelser.
Stk. 4. Fælles for alle skyttelav nedsættes på skyttelavenes landsmøde en bestyrelse, bestående af en formand, næstformand/kasserer og sekretær, som på landsbasis behandler særlige sager vedrørende skyttelav og skydningers afholdelse.
Stk. 5. Skyttelavenes landsmøde fastsætter i ’Vedtægter for skyttelav’ og ’Direktiv for Skyttelavet’ retningslinjer for skyttelavene og skyttelavets virke og administrative forhold.
Stk. 6. Såvel ’Vedtægter for Skyttelav’ som ’Direktiv for Skyttelavet’ skal godkendes af landsbestyrel-sen for at være gældende.
§ 24.
Stk. 1. Afdelingerne afgør inden for de grænser, der er fastslåede ved § 5 som alment gældende for foreningen, hvem der ønskes optaget som medlemmer.
Stk. 2. Vedtægterne kan ikke på forhånd udelukke tilflyttede medlemmer fra andre afdelinger fra at blive optaget i den lokale afdeling, med mindre særlige forhold taler herfor.
Stk. 3. Optagelse i foreningen kan kun ske såfremt, der forlods betales indskud og kontingent for det første år.
Stk. 4. Medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent af afdelingen, kan efter forslag af afdelingsbesty-relsen udnævnes til æresmedlemmer, når dette vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Diskussion om sådant fremsat forslag kan ikke finde sted.
Stk. 5. Når særlige forhold taler herfor, kan afdelingens bestyrelse udnævne et æresmedlem og meddele dette på førstkommende generalforsamling.
Stk. 6. Udnævnelse af æresmedlemmer indberettes til landsbestyrelsen.
Stk. 7. Afdelingerne betaler kontingent og eventuelt indskud for de af afdelingerne udnævnte æres-medlemmer til landsforeningen.
10
§ 25.
Stk. 1. Et medlem, som trods påkrav ikke har betalt kontingent til forfaldstid, kan efter bestyrelsens beslutning slettes som medlem, og kan kun optages på ny mod betaling af restance til udtræ-delsestidspunktet, samt nyt indskud.
§ 26.
Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som har vist sig uværdig til at være medlem, og med- lemmet udtræder straks med bestyrelsens beslutning.
Stk. 2. Dette medlem kan dog indanke sin sag på nærmest følgende generalforsamling.
Stk. 3. Generalforsamlingen træffer herefter beslutning om, hvorvidt bestyrelsens afgørelse skal stå ved magt. Såfremt generalforsamlingen forkaster bestyrelsens eksklusion, genindtræder det ekskluderede medlem med alle rettigheder fra generalforsamlingens afgørelse.
Stk. 4. Et ekskluderet medlem kan aldrig genoptages i foreningen.
Stk. 5. Eksklusion af et medlem samt begrundelsen herfor skal indberettes til landsbestyrelsen.
§ 27.
Stk. 1. Ønsker et medlem at udmelde sig af foreningen, skal udmeldelsen ske skriftligt til afdelingens formand.
Stk. 2. Emblemer for udmeldte medlemmer samt for medlemmer, der i henhold til §§ 25 og 26 ud-træder af foreningen, skal returneres til afdelingens bestyrelse.
§ 28.
Stk. 1. Afdelingerne bestemmer selv størrelsen af deres kontingent.
Stk. 2. Det af sendemandsmødet bestemte kontingent og indskud (jvf. § 6) indsendes til landskonto-ret inden udgangen af marts måned samme år.
Stk. 3. Eventuelle senere påløbne kontingenter og indskud skal være indsendt senest 30 dage fra fakturadato.
§ 29.
Stk. 1. En afdelings regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen indsende regnskabet for det forløbne kalenderår til afdelingens revisorer.
Stk. 3. Uden for bestyrelsen vælges hvert år 2 revisorer, og genvalg kan finde sted.
Stk. 4. Det reviderede årsregnskab fremlægges til eftersyn hos formanden eller på afdelingens kon-tor 8 dage før generalforsamlingen.
§ 30.
Stk. 1. En afdelings bestyrelse, hvoraf mindst 2/3 skal være af den i § 5 Stk. 1 Punkt 1. nævnte med-lemskategori, består af en formand, en kasserer og 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer samt et an-tal suppleanter.
Stk. 2. Såfremt kravet om 2/3 af bestyrelsen er af den i § 5 Stk. 1 Punkt 1. nævnte medlemskategori
ikke kan opfyldes, skal afdelingen søge landsbestyrelsen om dispensation herfra. En sådan dispensation er kun gældende indtil næste ordinære generalforsamling.
Stk. 3 Bestyrelsen vælges direkte på den årlige ordinære generalforsamling for en periode af 2 år – suppleanter dog kun for 1 år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4. Formand og kasserer vælges direkte på skift i lige og ulige år.
11
§ 31.
Stk. 1. Afdelingsformanden indkalder til bestyrelsesmøder.
Stk. 2. Afdelingen bestemmer selv forretningsordenen for bestyrelsesmøder og hvor mange bestyrel-sesmedlemmer, der skal være til stede, for at et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt.
§ 32.
Stk. 1. Ordinære generalforsamlinger afholdes inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel, enten elektronisk, ved bekendtgørelse i lokale blade, egen hjemmeside eller ved brev til medlemmerne. Distriktsformanden har ret til at overvære en ordinær general-forsamling med taleret, men uden stemmeret.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer indsender motiveret skriftlig begæring her-om til bestyrelsen.
Stk. 4. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel og højst 20 dage efter anledningens eller begæringens fremkomst for bestyrelsen. Til ekstraordinære general-forsamlinger skal distriktsformanden indkaldes med taleret, men uden stemmeret.
§ 33.
Stk. 1. Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlinger er kun de, der har været medlemmer i 3 måneder eller mere, regnet fra dato for tildeling af hovednummer.
Stk. 2. Kun de medlemmer, der har betalt indeværende års kontingent og ikke er i restance med sid-ste års kontingent, har stemmeret og kan vælges til tillidsposter i foreningen.
§ 34.
Stk. 1. Ordinære generalforsamlinger afvikles efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
a. Valg af formand, såfremt valg finder sted
b. Valg af kasserer, såfremt valg finder sted
c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
d. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Valg af sendemænd til sendemandsmødet
10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer
11. Eventuelt
Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
12
§ 35.
Stk. 1. Afgørelser på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal (se dog §§ 24 og 37) blandt de fremmødte medlemmer, og brug af fuldmagt ved afstemninger kan ikke finde sted.
Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 3. Skriftlig afstemning skal foretages, når enten dirigenten eller et flertal af de fremmødte med- lemmer forlanger det.
§ 36.
Stk. 1. Straks efter generalforsamlingen indsendes en liste over bestyrelsesmedlemmer til distriktets valgte landsbestyrelsesmedlem, og til landskontoret.
§ 37.
Stk. 1. En afdeling kan kun opløses, når det vedtages af 4/5 af samtlige stemmeberettigede med- lemmer på en dertil særligt indkaldt generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsordenen. Såfremt disse 4/5 ikke møder frem, indkaldes til en ny generalforsamling senest 3 uger efter den første generalforsamling, der kan beslutte at opløse afdelingen ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
§ 38.
Stk. 1. Afdelingens flag, effekter og øvrige aktiver deponeres ved ’Marineforeningens Grundfond’. Dog kan effekter disponeres lokalt ved beslutning på afviklingsgeneralforsamlingen med efter-følgende godkendelse af landsbestyrelsen.
Stk. 2. Deponerede effekter bør ikke udlånes. Fastholdes ønsket om udlån, skal der formuleres klare garantier for effekternes sikkerhed i udlånsperioden.
Stk. 3. Såfremt afdelingen ønskes genetableret, kan landsbestyrelsen anmodes om, helt eller delvis, at tilbageføre deponerede effekter og midler. Landsbestyrelsen træffer den endelige beslutning herom.